مقالات ديپلماسی حج وهمگرايی امت اسلامی با تأکيد بر انديشه‌های امام خمينی و مقام معظم رهبری

مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می‌باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با توجه به دارا بودن ظرفیت‌های متعددی از جمله ابعاد سیاسی اجتماعی، وحدت‌گرایی، آگاهی‌بخشی و اطلاع از مشکلات جهان اسلام می‌تواند در مسئله همگرایی امت اسلام نقش و تاثیرات تعیین کننده‌ای داشته باشد

مقالات بررسی جايگاه ديپلماسی فرهنگی حج و موانع آن با تأکيد بر همگرايی در جهان اسلام

ین مناسک حج است که زمینه اتحاد و یکدلی را فراهم می‌کند و از نزاع و تفرقه و جدال برحذر می‌دارد. لذا، حج عبادتی سیاسی، اجتماعی است که متضمن مجموعه‌ای از قوانین و دستورات الهی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است؛ و مناسک گنجانده شده در این آیین الهی آمیزه‌ای وحدت‌بخش و صلح‌آفرین است که در صورت توجه به فلسفه حقیقی مناسک حج و انجام درست اعمال آن مسلمین می‌توانند به سعادت دنیا و آخرت برسند و امت واحدہ اسلامی بلکه بالاتر از آن جامعه جهانی اسلامی تشکیل دهند.