گروه‌هاي علمي پژوهشكده حج و زيارت

 
پژوهشکده حج و زيارت، پنج گروه مصوب دارد که به قرار ذيل است: