گروه‌های علمی

پژوهشکده حج و زيارت، پنج گروه مصوب دارد که به قرار ذيل است