مقاله واکاوی واکنش علمای عراق به تخریب بقاع بقیع

در اين پژوهش بر اساس روش تحليلي ـ تاريخي ضمن ارائه سـير واكـنشهـاي انجـام شـده در برابـر فاجعه تخريب بقيع، به واكنشهاي علماي صاحب نام حوزه عراق و مجامع علمي شهرهاي نجـف و كربلا پرداخته و نقش پوياي حوزه عراق و علما و جمعيت های علمی نجف و كـربلا در ايـن جريـان تبيين شده است.

اسناد عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

اسناد نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع)

نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع) و تقاضاي آنان از مسلمانان براي بازسازي آن مکان مقدس.