مقاله درباره تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام

مقاله ای از آیت الله رضا استادی با موضوع واکنش علما و مراجع به تخریب بقیع

مقاله کمیسیون وهابیت

شروع جنگ جهانى اول و ورود دولت امپراطورى عثمانى در اين جنگ ســر آغاز تحولات بسيار بزرگى در منطقه خاورميانه عربى شد . تحولاتى كه با شكست عثمانى در پايان جنگ و فروپاشى آن امپراطورى ، ســرعت بيشــترى گرفته و سبب تغيير جغرافياى سياسى آن منطقه در مدت بسيار كوتاه و چند ساله اى شد. در منطقه جزيره عربستان امراى نجد و حجاز كه در سايه حمايت هاى انگليسى ها و تضعيف دولت عثمانى در جنگ اول عثمانی قدرت زیاد گرفته و تقریبا دو منطقه مستقل را در آن شبه جزیره به وجود آوردند.

اسناد عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

عموم ملت اسلاميه و رابطة دينيه

اسناد نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع)

نامه مجمع علماي کربلاي معلا به رئيس الوزراء ايران درباره هتک حرمت ائمه بقيع(ع) و تقاضاي آنان از مسلمانان براي بازسازي آن مکان مقدس.