مقالات ديپلماسی حج وهمگرايی امت اسلامی با تأکيد بر انديشه‌های امام خمينی و مقام معظم رهبری

مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می‌باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با ...

مقالات بررسی جايگاه ديپلماسی فرهنگی حج و موانع آن با تأکيد بر همگرايی در جهان اسلام

ین مناسک حج است که زمینه اتحاد و یکدلی را فراهم می‌کند و از نزاع و تفرقه و جدال برحذر می‌دارد. لذا، حج عبادتی سیاسی، اجتماعی است که متضمن مجموعه‌ای از ...

مقالات جایگاه حج در ارتباط میان فرهنگی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه حج در ارتباطات میان فرهنگی مسلمانان، از طریق توصیف و تحلیل برخی از آموزه‌های اسلامی به این نتیجه مهم نایل شد که، اولاً، ...

مقالات نقش رسانه‌های نوین در دیپلماسی حج

دیپلماسی حج بعنوان یکی از اشکال دیپلماسی نوین با بهره‌گیری از افزایش نقش و توان اثرگذاری افراد در ارتباط با دولت‌های متبوع‌شان به مدد فراهم آمدن امکان ...

خمس در بستر تاریخ: بررسی تاریخ تطبیقی خمس در اسلام از ابتدا تا قرن دهم

محمدسعيد نجاتی

نویسنده در این کتاب بر آن است تا براي تبيين و تحليل تفاوت‌هاي ظاهري رفتار معصومان(ع) و فقيهان جامعه شيعه درباره خمس، تحول‌ها و دگرگوني‌هاي خمس در تاريخ اسلام را در سنت و سيره رسول الله(ص)، ديدگاه پيشوايان ديني، دانشمندان، حاکمان و دولت هاي مهم اسلامي اعم از شيعه و سني، با يکديگر مقايسه کرده و شواهد نشان‌دهنده‌ی نبود تغييرات ماهوي در آن را کاوش نمايد.