دور الاعتقاد فی تقییم الرواة عند أهل السنة والجماعة

در اين کتاب جايگاه اعتقاد در ارزيابي راويان مورد بررسی قرار گرفته است. نويسنده كوشيده معيارهاي عدالت راوي از ديدگاه حديث پژوهان و رجاليون اهل سنت و پذيرش يا عدم پذيرش روايت از راوياني را كه گرايشات مذهبي دارند، بررسي كند.