مقالات زیارتگاه‌های عراق در آینه کتاب بیان منازل سفر عراقین

کتاب بیان منازل سفر عراقین اثر نصوح مطراقچی، از برجسته‌ترین و مشهورترین آثار مکتوب دارای تصاویر اماکن مقدس عراق است که در این نوشتار، به معرفی اجمالی زیارتگاه‌های تصویرپردازی شده در این کتاب و شرح مختصر نگاره‌های آستانه‌های ائمه (ع) در تنها نسخه خطی آن، پرداخته شده است.

مقالات تحولات قربانی در حج از نگاه فقه و تاریخ؛ با تاکید بر وضع فعلی قربانی

در این پژوهش پس از ارائه سیری برای تحولات قربانی در حج در چهار دوره(دوره اول قربانی در منا و مصرف بهینه آن،دوره دوم ازدیاد تعداد حجاج و دفن و آتش زدن قربانی ، دوره سوم و قربانی درقربانگاه در وادی محسر ؛دوره چهارم قربانگاه نوین با طرح جدید قربانی) به فتاوای فقهای شیعه در هر مرحله با بیان مستند شرعی آن اشاره می‌شود

مقالات دستاوردهای معنوی حج و راهکارهای حفظ آنها

از مباحث مهم در زمینه‌ی حج، بهره‌مندی از آثار و دستاوردهای معنوی و اخلاقی آن در تمام طول عمر است. باید به دنبال راهکارهایی بود تا با به‌کار گرفتن آنها بتوان این دستاوردها را در وجود خود حفظ کرد و گسترش داد. به‌طور کلی، راهکارهای حفظ و گسترش دستاوردهای معنوی حج را می‌توان در دو دسته جای داد: الف) راهکارهای فکری و شناختی، ب) راهکارهای عملی.

مقالات بررسی فقهی وظیفه مرد صروره در حلق یا تقصیر

یکی از واجبات حج تمتع در روز دهم ذی الحجه در سرزمین منا، حلق یا تقصیر است. تقصیر بر همه زنان متعین است، اما در مورد وظیفه مردانی که قبلاً حجة الاسلام به جا نیاورده اند (صروره)، بین فقها اختلاف وجود دارد، که از اختلاف بدوی روایات نشأت گرفته است.

ابعاد اخلاقی و عرفانی حج در اندیشه امام خمینی

حافظ نجفي

نویسنده در این اثر ابعاد اخلاقی و عرفانی سفر معنوی حج را در آثار امام خمینی (ره) بررسی کرده و به تبیین جایگاه حج در تعالی اخلاقی و عرفانی زائران پرداخته است.